[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1691114637399.jpg (61.89 KB, 750x732, funny-face-stress-shape.jpg)

 No.10343

Tää on mun eka lanka tänne.

 No.10344

jaa

 No.10346

Onneks olkoon

 No.10347

>>10346
tähän se Seppo Taalasmaa -mp3

 No.10458

milloin teet toisen?

 No.10597

File: 1692189516313.jpg (56.3 KB, 700x894, c0bd2519f57007d5.jpg)

>>10343
ihanaa[Return][Go to top] Catalog [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]