[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1692187277003.jpg (114.26 KB, 1000x1670, d2bad4ae10edf167.jpg)

 No.10594

Minkälaisen pimpskan sä aiot ottaa itsellesi iki omaksi pimpskaksi pimpska leikkauksesta?(KÄYTTÄJÄ SAI BANNIA! SYY: NORTHPOLE)

 No.10595

File: 1692189375690.png (31.09 KB, 625x626, 9f8b475c7c5cf9fc.png)
[Return][Go to top] Catalog [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]