[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1640586513970.jpg (542.03 KB, 1914x3081, kyttäjuttu lohikäärmeet.jpg)

 No.2427

nää tulee ja ottaa kaikki sun kovot laitetutkimuksiin

 No.2429

Pitääkö itsekriminointisuoja jos on kryptattu kovot vai tuleeko tuomio loliisin vastustamisesta?

 No.2432

>>2429
Kuulemma kolme päivää voivat pitää tutkintavankeudessa.

 No.2433

File: 1640637569537.jpeg (767.35 KB, 900x1200, 21e80d06c81b492c7b192b256….jpeg)

Löytyy tällanen kuva, tuleeko sanktiokäsittely.

 No.2437

>>2433
Hän tallentaa lolin hänet tuomitaan
Tuomitaan ja viedään vankilaan
Alla vartijan silmien kiimaisten
Hän sovittaa koulupukua, todetaan
OIKEUS ON VOITTANUT TAAS!

 No.2440

>>2437
l-lewd

 No.2453

File: 1641143954808.jpg (18.17 KB, 459x249, lolice.jpg)


 No.2454

>>2453
Panisin Arisua

 No.2464

File: 1641574033477.jpg (182.38 KB, 850x1295, sample_8da0554c3da108822d0….jpg)

tää duunaa lapoa

 No.2465

>>2433
lolikäärme

 No.2466

>>2465
sepä juuri[Return][Go to top] Catalog [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]