[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1647606947973.jpg (9.15 KB, 201x350, Ardipithecus_ramidus,_arti….jpg)

 No.2790

Saako nyymichanilainen mamu täältä turvapaikan? Meidän laudassa olla suuri hätä

 No.2791

Mitäs teille on käyny

 No.2792

Tottahan toki, tervetuloa vaan hiljaiselle paskalaudallemme.

>>2791
Viidakkorummut kertovat siellä tapahtua suuri katastrofi koko lauta olla kadonut!

 No.2795
[Return][Go to top] Catalog [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]